REGULAMIN KONFERENCJI PACJENTOCENTRYZM

14.06.2024, Warszawa

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konferencji PACJENTOCENTRYZM (dalej jako „Konferencja”).

Konferencja organizowana jest przez Fundację My Pacjenci z siedzibą w Warszawie, ul. Krępowieckiego 10/29, 01-456 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000420212, NIP 952-211-95-78, REGON 146134960 (dalej jako „Organizator”).

Konferencja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. w Warszawie w Arche Hotel Geologiczna, ul. Geologiczna 4, 02-246 Warszawa.

Organizator zastrzega możliwość odwołania Konferencji lub zmiany daty lub miejsca wydarzenia.

Uczestnictwo w Konferencji

Warunkiem udziału w Konferencji jest poprawne przesłanie wypełnionego zgłoszenia poprzez stronę internetową Organizatora Konferencji – www.pacjentocentryzm.pl – oraz otrzymanie wiadomości potwierdzającej uczestnictwo. Udział w Konferencji możliwy jest także po indywidualnym uzgodnieniu udziału z Organizatorem. Organizator w dowolnym momencie może bez podania przyczyny dokonać zmiany formy udziału Uczestnika w wydarzeniu. W takim przypadku Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail na min 12h przed startem wydarzenia.

Organizator może bez podania przyczyny odmówić uczestnictwa i anulować w dowolnym momencie zapis Uczestnika nawet po uprzednim potwierdzeniu wiadomością . W takim przypadku Uczestnik nie zostanie zarejestrowany i nie będzie wpuszczony na teren wydarzenia. Decyzja o anulowaniu uczestnictwa może zapaść w czasie rejestracji tuż przed wejściem na teren Konferencji.

Warunkiem udziału w Konferencji jest akceptacja niniejszego regulaminu udziału oraz zapoznanie się z polityką prywatności Organizatora Konferencji. Regulamin udziału oraz polityka prywatności dostępne są na stronie internetowej Konferencji, tj. www.pacjentocentryzm.pl.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator dopuszcza pokrycie kosztów uczestnika związanych z dojazdem, zakwaterowaniem przedstawicielom organizacji pacjenckiej spoza Warszawy.

Uczestnicy, którzy mają szczególne potrzeby związane z uczestnictwem w Konferencji powinni zgłosić je Organizatorowi najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem Konferencji wysyłając e-mail na adres info@mypacjenci.org dzwoniąc na numer 690 677 446.

Podczas Konferencji uczestnik zobowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych obowiązujących w obiekcie, w którym odbywa się Konferencja oraz do instrukcji postępowania podawanych przez Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

Podczas Konferencji Organizator może wykonywać zdjęcia oraz sporządzać nagrania. Biorąc udział w Konferencji uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek może zostać utrwalony na zdjęciach i nagraniach. Zdjęcia i nagrania mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych Organizatora, wykorzystywane w materiałach marketingowych opracowywanych przez Organizatora oraz przekazywane prasie.

Informacje o osobach wygłaszających prezentacje, biorących udział w panelach dyskusyjnych lub w inny sposób uczestniczących w Konferencji w roli związanej z wystąpieniem publicznym mogą być zamieszczone na stronie internetowej Konferencji oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konferencją. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, afiliację oraz wizerunek. Przesłanie informacji Organizatorowi oznacza akceptację takiego wykorzystania danych i wizerunku.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Konferencji, tj. www.pacjentocentryzm.pl

Postanowienia końcowe

Organizator może kontaktować się mailowo i telefonicznie z uczestnikami Konferencji przed, w trakcie oraz po zakończeniu Konferencji (w tym w celu informowania o kolejnych edycjach wydarzenia lub innych aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez Organizatora. Jeżeli uczestnik nie życzy sobie takiego kontaktu, może zgłosić sprzeciw wysyłając e-mail na adres info@mypacjenci.org dzwoniąc na numer 690 677 446.albo wysyłając list na adres Organizatora wskazany powyżej.

Organizator zastrzega możliwość zmiany agendy Konferencji prezentowanej na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjnych, w tym w szczególności kolejności lub czasu wystąpień poszczególnych prelegentów.

Wszelkie spory związane z udziałem w Konferencji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem udziału zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.