Polityka prywatności

Spełniając obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. „RODO”, przekazujemy poniższe informacje.

Kto będzie administratorem moich danych osobowych?

Fundacja My Pacjenci z siedzibą w Warszawie, ul. Krępowieckiego 10/29, 01-456 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000420212, NIP 952-211-95-78, REGON 146134960 (dalej: „Fundacja”).

Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres e-mail info@mypacjenci.org, tel./fax. +48 690 677 446 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji wskazany powyżej.

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać podstawowe dane identyfikacyjne oraz kontaktowe niezbędne do obsługi zgłoszenia udziału w wydarzeniu, tj. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, reprezentowaną firmę, adres e-mail, numer telefonu.

Pani/Pana dane osobowe będą zbierane poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej wydarzenia. Możliwe, że Pani/Pana dane osobowe otrzymamy od Pani/Pana pracodawcy lub innej osoby zgłaszającej Pani/Pana udział w wydarzeniu.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe związane z uczestnictwem w Konferencji PACJENTOCENTRYZM będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest sama organizacja wydarzenia, która składa się z:

  • działań organizacyjnych i administracyjnych oraz obsługi informatycznej;
  • promowania wydarzenia, w tym publikacji zdjęć i nagrań z wydarzenia;
  • kontaktu z uczestnikami i ich obsługi podczas wydarzenia;
  • podtrzymywania kontaktu z uczestnikami i informowania ich o kolejnych wydarzeniach..

Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – w takim przypadku prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest właśnie dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w wydarzeniu.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora dostawcom usług niezbędnych dla prawidłowej organizacji wydarzenia (np. firmy zapewniające obsługę IT wydarzenia, podwykonawcy odpowiedzialni za przygotowanie publikacji itp.) lub podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom wydarzenia, którzy staną się ich niezależnymi administratorami.

Administrator nie ma zamiaru przekazania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli doszłoby jednak to takiej sytuacji, administrator zapewni wszelkie wymagane zabezpieczenia. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z administratorem.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane przez okres przedawnienia się ewentualnych roszczeń oraz przez okres trwania ewentualnych obowiązków o charakterze publicznoprawnym, ciążących na podmiotach przetwarzających dane osobowe.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe przetwarzamy?

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych i zasadami ich przetwarzania przez administratora zapraszamy do kontaktu z administratorem danych.